M. Namiķa 2B, Grobiņa

26 530 333

info@grobinasports.lv

Skeitparka lietošanas noteikumi
 

Aicinām iepazīties ar Skeitparka laukuma lietošanas noteikumiem!

1. Skeitparks ir Grobiņas novada Domes īpašums.

2. Skeitparks izveidots un ierīkots novada iedzīvotāju un tā viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.

3. Skeitparka apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.

4. Skeitparks brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu.

5. Skeitparka sporta veidi ir bīstami sporta veidi, kas saistīti ar paaugstinātu sportisko traumu risku.

6. Skeitparkā aizliegts:

 • lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas;
 • smēķēt;
 • ievest dzīvniekus;
 • braukt ar motorizētiem transportlīdzekļiem;
 • braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus;
 • lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Skeitparka aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
 • izmantot Skeitparka elementus nokrišņu laikā un citos Skeitparka izmantošanai nepiemērotos apstākļos;
 • atrasties Skeitparkā pirmsskolas vecuma bērniem bez vecāku uzraudzības.

7. Skeitparka apmeklētāju pienākumi:

 • ievērot Skeitparka aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
 • pirms Skeitparka lietošanas obligāti aplūkot to un pārliecināties par tā drošību (atbrīvot konstrukcijas un brauktuvi no gružiem un citiem priekšmetiem, kuri traucē Skeitparka lietošanu);
 • sportojot izmantot personīgos drošības līdzekļus – ķiveri, ceļu sargus, elkoņu sargus;
 • vērsties pret jebkuriem Skeitparka kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Grobiņas novada pašvaldības policiju (T. 26625333) vai Valsts policiju (T. 26181033);
 • atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus.

8. Drošības noteikumu neievērošanas rezultātā var gūt smagus miesas bojājumus un traumas, kas var izraisīt nāvi.

9. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīga veikt, pašvaldības pilnvarotas personas, pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki.

10.  Grobiņas novada Dome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.

11.  Katrs Skeitparka apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.

 • Grobiņas sporta centrs

  Links
 • Sports novadā

  Links
 • Liepājas rajona sporta skola

  Links
 • Mūsu facebook lapa

  Links