M. Namiķa 2B, Grobiņa

26 530 333

info@grobinasports.lv

GROBIŅAS PILSĒTAS STADIONA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I Vispārīgie noteikumi

 1. Grobiņas pilsētas stadions ( turpmāk tekstā – stadions) ir Grobiņas novada Domes ( turpmāk tekstā – Domes) īpašums. Stadiona sastāvā ietilpsts stādījumi, būves un to elementi, aprīkojums. Stadions atrodas Grobiņā, Celtnieku ielā 29.
 2. Stadions ir publiski pieejams visiem apmeklētājiem.
 3. Stadions nav caurstaigājama teritorija.
 4. Stadions izveidots un ierīkots iedzīvotāju aktīvai un pasīvai atpūtai, ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.
 5. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst stadiona plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus – koncertus, turnīrus, sacensības, spēles, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Domi.
 6. Organizācijām vai privātpersonām plānotās aktivitātes un pasākumus atļauts organizēt stadionā saskaņā ar Domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, iepriekš sakaņojot pasākumu norisi ar Grobiņas novada pašvaldības aģentūru „Grobiņas sporta centrs”.
 7. Stadiona iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi un ir saistoši visiem stadiona apmeklētājiem.

II Kārtības noteikumi

 1. Stadions atvērts apmeklētājiem no plkst. 6:00 – 23:00, atsevišķos gadījumos, ja pasākuma norise iepriekš sakaņota ar Domi, stadiona apmeklēšanas laiks var tikt pagarināts.
 2. Bērni līdz 8 gadu vecumam, drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus stadionā, tikai pilngadīgu personu – treneru, sporta skolotāju, vecāku, vecvecāku uzraudzībā.
 3. Katrs stadiona apmeklētājs pats uzņemas atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
 4. Stadiona apmeklētājiem aizliegts:

11.1. darboties, neiepazīstoties ar iekšējās kārtības noteikumiem;

11.2. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas apreibinošas vielas, atrasties to iespaidā;

11.3. ienest un lietot dzērienus un ēdienus stikla vai citos traukos un iepakojumos, kas varētu tikt izmantoti cilvēku savainošani;

11.4. smēķēt;

11.5. ienest indīgas vielas, ieročus un sprāgstvielas;

11.6. ienest visa veida metāliskus, koka vai cita veida priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti kā ieroči, vai savādākā veidā traucēt sacensību, vai pasākumu norisi un apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un drošību;

11.7, ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tanlīdzīgus priekšmetus;

11.8. ieiet stadiona palīgtelpās nepiederošām personām;

11.9. piegružot stadionu un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;

11.10. spļaut, kārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās vietās;

11.11. ievest dzīvniekus (izņemot īpašus gadījumus ar Domes atļaujām);

11.12. pārvietoties pa stadiona mīksto segumu ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un cita veida mehāniskiem pārvitošanās līdzekļiem;

11.13. iebraukt ar motorizētiem transportlīdzekļiem ( izņemot sacensību laikā un stadiona apkalpojošo personālu);

11.14. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt stadiona aprīkojumu, iekārtas un inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus;

11.15. bojāt informatīvās zīmes;

11.16. patvaļīgi pārvietot stadiona elementus ārpus norādītās teritorijas;

11.17. izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;

11.18. vārdiski un fiziski aizskart sacensību dalībniekus, tiesnešus, stadiona darbiniekus un apmeklētājus, traucēt pasākumu norisi;

11.19. atrasties stadionā ārpus minētā darba laika.

 1. Stadiona apmeklētāju pienākumi un atbildība:

12.1. ievērot stadiona apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz stadiona slēgšanas brīdim;

12.2. ievērot stadiona iekšējās kārtības noteikumus;

12.3. stadionā notiekošo sacensību laikā uzturēties tikai tribīnēs, nepārvietoties pa skrejceļiem, sektoriem un futbola laukumiem;

12.4. saudzīgi izmantot stadiona aprīkojumu, ievērojot visus drošības nosacījumus;

12.5. vērsties pret jebkuriem stadiona kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Domes atbildīgo personu, Valsts vai pašvaldības policiju;

12.6. pārkāpumu gadījumā stadiona apmeklētājiem bez ierunām, nevilcinoties jāpakļaujas pasākuma atbildīgo personu, apsardzes dienesta, Domes, p/a „Grobiņas sporta centrs” darbinieku un policijas prasībām;

12.7. atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ ( piem.: sporta sacensības, remontdarbi, kultūras pasākumi u.c.) stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts;

12.8. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem stadiona apmeklētājiem, bez ierunām pildot noteikumu 16. punktā minēto personu, kā arī stadiona notiekošo sacensību vadītāju ( tiesnešu) norādījumus;

12.9. stadiona apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām. Stadiona administrācija par apmeklētāju atstātajām personīgajām mantām atbildību nenes.

III Grozījumi noteikumos

 1. Grozījumus un papildinājumuss noteikumos var ierosināt Domes vadība, darbinieki un p/a „Grobiņas sporta centrs”darbinieki.
 2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina Dome.

IV Nobeiguma nosacījumi

 1. Stadiona iekšējās kārtības noteikumi ir publiski pieejami stadionā, Grobiņas novada pašvaldības mājas lapā www.grobinasports.lv
 2. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt Domes vadība, darbinieki un p/a „Grobiņas sporta centrs”darbinieki, administartīvā komisija, kā arī Valsts un pašvaldības policija.
 3. Stadiona iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, pasākumu atbildīgajām personām ir tiesības apmeklētāju neielaist stadionā vai izraidīt no tā.
 4. Gadījumā, ja apmeklētājs pārkāpj šos noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus, iestājas administratīvā, civiltiesiskā vai krimināltiesiskā atbildība.
 5. Stadiona apmeklētājiem ir jārespektē atbildīgo personu pamatotās prasības.
 6. Par šo noteikumu neievērošanu soda ar brīdinājumu izteikšanu vai naudas sodu, saskaņā ar sabiedriskās kārtības noteikumiem Grobiņas novadā.
 7. Dome nezuņemas materiālo un juridikso atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.
 8. Par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem stadiona teritorijā ziņot Grobiņas novada pašvaldības policijai ( mob. telf. : +37126625333), p/a „Grobiņas sporta centrs” atbildīgai personai (mob. telf.: +37129494225), Domei vai Valsts policijai.
 9. Stadiona teritorijā tiek veikta video novērošana.
 10. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai.
 • Grobiņas sporta centrs

  Links
 • Sports novadā

  Links
 • Liepājas rajona sporta skola

  Links
 • Mūsu facebook lapa

  Links